Køge Børneasyl, privat institution

Kirkestræde 10

4600 Køge

Leder. Tina Herskind

mail.

tlf. 56650170

Hjemmeside. www.koegeboerneasyl.dk

Indmeldelse sker ved direkte kontakt med institutionen på telefon eller på hjemmeside.

 

 

Køge Børneasyl og Folkebørnehave er pr. 1/1 2011 åbnet som Køge kommunens første private institution.

 

 

Et lille kik i asylet fra 1936

Lidt historie

Den første virksomme interesse for oprettelsen af et Børneasyl i Kjøge udgik i 1856 fra Frøken Regitze Barner, med hvem senere efter hendes opfordring Kjøbmand Chr. F. Petersen og pr. Læge Giersing forenede sig for at virke i nævnte øjemed.

Som bevis på den stigende interesse for denne sags fremme må det anses, at den her værende "Forening af 12. Oktober" bestemte overskuddet af en dramatisk aftenunderholdning til det påtænkte Børneasyl. Dette overskud beløb sig til 118 rigsdaler 34 skilling og blev overleveret pr. Læge Giersing med den bestemmelse, at det skulle anvendes til det vordende Asyls Inventarium. Den 9. februar d.a. blev disse 118 rigsdaler 34 skilling tilligemed 3 rigsdaler, en gave fra Madam M., tilsammen 121 rigsdaler 34 skilling indsatte i Kjøge Sparekasse på nævnte Læges navn, som tilhørende det påtænkte Asyl, hvorfor modtoges Sparekassebog nr. 3715.

Efter ovennævntes opfordring forenede i afvigte april måned 11 af byens agtede mænd og kvinder sig med dem om at udstede en indbydelse til oprettelse af et Børneasyl i Kjøge. Denne indbydelse udgik 13. maj og havde så god fremgang, at der her i byen blev tegnet årlige bidrag til et beløb af ca. 225 rigsdaler foruden 25 rigsdaler een gang for alle, hvilke 25 rigsdaler 17. juni blev indsatte i Sparekassen. Indbydelsen blev derefter udsendt til omegnens beboere.

Den 6. juni 1856 afholdtes derefter en generalforsamling, hvortil alle bidragydende vare indbudne, som medlemmer af Asylforeningen, - og blev da af denne valgt en bestyrelse af 5 medlemmer: Provstinde Laurberg, Frøken R. Barner, Kjøbmand C. F. Petersen, Kammerraad Jacobi og pr. Læge Giersing, som modtog uindskrænket fuldmagt til at foretage alt fornødent for at sætte Børneasylet i virksomhed i tilstundende efterår.

Således står det at læse på første side af Køge Børneasyl og Folkebørnehaves gulnede forhandlingsprotokol, og de data, som er nævnt, skriver sig fra året 1856. Protokollen bruges til stadighed med håndskrevne referater fra vores bestyrelsesmøder, og opbevares i bankboks.

Asylet har haft til huse her i Kirkestræde 10 alle årene. I mange år klarede Asylet sig med en enkelt lejet stue i bygningen, hvilket gik godt det første år, hvor der dagligt kom 12 børn. Det varede imidlertid ikke længe, før børnetallet blev stærkt forøget, under de efter vore begreber stærkt indskrænkede forhold husede Asylet både 60, 70 og 80 børn. Vel og mærke kun med én Asylmoder ansat til alle disse børn. I de tider tog man ikke så tungt på tingene - børnene sad på hønsepinde tæt som fluer og klippede klude, stavede eller læste bibelhistorie.

Dengang forbandt man ordet asyl med fattiggård, og Asylet havde da også først og fremmest til opgave at give husly for børn fra de fattigste hjem i samfundet, - "at være et sted, hvor småbørn af arbejderklassen kan være under tilsyn, medens deres uformuende forældre søger arbejde og erhverv".

I "underretning for de forældre, hvis børn optages i Asylet" lyder en af paragrafferne:

"Forældrene bør drage omsorg for, at deres børn møder hver morgen med kæmmet hår, renlige klæder, velvasket ansigt og hænder samt lommetørklæde. Intet barn med fnat eller anden smitsom sygdom kan besøge Asylet, førend det er fuldkommen helbredet".

Som tiden gik blev Asylets funktioner stadig lagt i fastere rammer - hønsestigerne blev afskaffet og børnene skulle have mere plads. Man lejede et lokale til i bygningen for siden at købe hele ejendommen. Den sidste store udvidelse og modernisering af Asylet skete i 1949 og samtidig fik det præg af offentlig institution og en driftsoverenskomst med Køge kommune.

Børnehaven har i november 1998 indgået administrationsaftale med Frie Børnehaver og Fritidshjem i Greve.
I dag er de organisatorisk og administrativt tilknyttet LDD.


I dag er børnehaven normeret til 34 børn i alderen 3 - 6 år.
Børnehaven har til huse i et fredet, gammelt bindingsværkhus i 2 etager i hjertet af Køge tæt på skoven, stranden, havnen, offentlige transportmidler samt skoler og SFO'er.
 
Vi har 2 stuer i underetagen - Troldestuen og Loppestuen - med 17 (18) børn på hver, samt garderober i forlængelse af disse, som til tider også bruges som ekstra "rum" for aktiviteter.
På 1. salen har vi udover køkken, personalerum og kontor en ekstra stue, hvor mindre grupper af børn sammen med en voksen kan fordybe sig i forskellige aktiviteter. Denne stue bruges fast både af "storbørnsgruppen" og "leg og læs gruppen".

Legepladsen er overskuelig og hyggelig indrettet i gårdmiljø med stor sandkasse, klatreborg, cykelareal, legehus m.m.